De belangrijkste formele zaken rondom de AVGG zijn vastgelegd in statuten. Deze statuten luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte en is gevestigd te Gouda.

Grondslag en doel

Artikel 2

1 De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland, naar de Dordtse Synode van 1618 en 1619.

2 De vereniging stelt zich ten doel het ontplooien van activiteiten op het terrein van de adoptie.
Zij tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

a Het geven van voorlichting inzake adoptie aan leden en aan niet-leden;

b Het met elkaar in contact brengen van en het steun verlenen aan adoptieouders en aanstaande adoptieouders;

c Het met elkaar in contact brengen van- en het steun verlenen aan geadopteerden;

d Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur

Artikel 3

De vereniging is opgericht op zeven april negentienhonderd negen en zeventig. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

1 De vereniging kent gewone leden, ereleden en juniorleden.

2 Gewone leden zijn meerderjarigen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering na een daartoe strekkend verzoek van die persoon alsnog tot toelating besluiten.

3 Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

4 Juniorleden zijn minderjarigen van 15 jaar en ouder die zich hiervoor hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten, teneinde deel te nemen aan de voor deze doelgroep georganiseerde activiteiten als bedoeld in lid 1 van artikel 17.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering na een daartoe strekkend verzoek van die persoon alsnog tot toelating besluiten.

5 Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone leden, de juniorleden en de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Leden

Artikel 5

1 Leden van de vereniging kunnen zijn zij die schriftelijk instemmen met grondslag en doel van de vereniging en schriftelijk verklaren dat zij zich in overeenstemming met de grondslag zullen gedragen.

2 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Wanneer twee ouders van een gezin lid zijn kan slechts één van hen de lidmaatschapsrechten uitoefenen.

3 Indien door het lid naast zijn postadres ook een elektronisch adres aan het bestuur bekend wordt gemaakt met als doel opneming in de ledenadministratie, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.

Artikel 6

1 Het lidmaatschap eindigt:

a Door overlijden van het lid;

b Door opzegging door het lid;

c Door opzegging door de vereniging;

d Door ontzetting.

2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

a Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;

c Binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. De betrokkene is bevoegd om voorafgaande aan de stemming over de schorsing in de vergadering het woord te voeren.

5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Donateurs

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 8

1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

2 Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden en/of de juniorleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 9

1 Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging van zowel (aspirant)adoptieouders als geadopteerden in het bestuur.
Een bestuurslid kan in beginsel niet meer dan één functie in het bestuur bekleden.

2 De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit een door het bestuur opgestelde voordracht uit de leden van de vereniging.
Ten minste een kwart van het aantal gewone leden en ereleden is eveneens bevoegd een voordracht voor een bestuurskandidaat te doen. De voordracht door de leden dient ten minste een week voor de algemene vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast.

3 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4 Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.

5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

6 In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

2 Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

4 Een bestuursvergadering kan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is en alle bestuursleden voor de vergadering ten minste een week van te voren zijn uitgenodigd.
In een vergadering waarin alle gewone leden en ereleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen te allen tijde rechtsgeldig besluiten worden genomen, ook wanneer niet aan alle oproepingsformaliteiten is voldaan.

5 De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de in hun functie gemaakte kosten in overleg met en met toestemming van het gehele bestuur.

Artikel 11

1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

3 Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering

Artikel 12

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 13

1 De algemene vergadering is voor een ieder toegankelijk, tenzij de algemene vergadering om gewichtige redenen besluit dat de toegang wordt beperkt tot in ieder geval de leden van de vereniging.

2 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden en ereleden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3 Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
Indien het lid hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

4 Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits per brief of langs elektronische weg, met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

5 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden, met dien verstande dat over personen schriftelijk wordt gestemd.

6 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

7 Schriftelijke stemmen zijn ongeldig indien het stembriefje blanco is, indien gestemd is op een ander dan de kandidaat en indien het stembriefje meer namen bevat dan er vacatures zijn.

Artikel 14

1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door één van de andere bestuursleden.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2 Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

4 Elk gewoon lid of erelid heeft het recht op de algemene vergadering het woord te voeren en is bevoegd voorstellen ter behandeling in te dienen.

Artikel 15

1 Het boekjaar en het verenigingsjaar van de vereniging zijn gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

2 Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee meerderjarige leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3 Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

4 Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5 Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16A

1 Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3 De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4 Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij meer dan eentiende gedeelte van de aanwezige stemgerechtigden zich hier tegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Commissies

Artikel 16B

1 Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd. Deze commissies kunnen een taak voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd hebben. Daartoe behoren ook doelgroepcommissies, die tot taak hebben activiteiten te organiseren voor een bepaalde doelgroep binnen de vereniging, zoals geadopteerden of adoptieouders in een bepaalde regio.

2 Van iedere commissie moet tenminste één lid tevens deel uitmaken van het bestuur.

3 In commissies met een taak voor onbepaalde tijd worden commissieleden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar. Commissieleden kunnen herbenoemd worden, steeds voor een periode van ten hoogste 4 jaar.

4 Het bestuur kan regels geven inzake de werkwijze van de commissie en deze is verantwoording schuldig aan het bestuur. Doelgroepcommissies zijn bevoegd na voorafgaande goedkeuring daarvan door het bestuur een reglement vast te stellen, waarin de toegang tot en invulling van de doelgroepactiviteiten wordt geregeld, alsmede de rechten en plichten van de deelnemers. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.

Statutenwijziging

Artikel 17

1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4 De artikelen 2 lid 1 en 17 lid 4 kunnen niet worden gewijzigd.

5 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

6 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

7 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1 Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 6 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2 De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3 De vereffening geschiedt door het bestuur.

4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “In liquidatie”.

5 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 7 van artikel 17 vermelde register.

6 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 19

1 De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3 Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 6 van overeenkomstige toepassing.